Glavni grad Podgorica

Stručni tim

Stručni tim u Javnoj ustanovi čine stručnjaci različitih profila:  psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi, referent za sportsko-rekreativne aktivnosti i zaštitu i zdravlje na radu,  referenti za radno-okupacionu terapiju, kao i  ordinirajući psihijatri.

 

Ivana Tiodorović

Ivana Tiodorović rođena je 02.07.1986. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne i specijalističke studije završila je na Fakultetu političkih nauka – odsjek socijalna politika i socijalni rad.

Pored visokoškolskog obrazovanja je i psihoterapeutkinja u edukaciji Transakcione analize.

Radno iskutsvo kao pripravnica je stekla u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice, a od 2013. godine je radno angažovana u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica. Trenutno je na poziciji socijalne radnice u Sektoru za tretman zavisnica. Posjeduje iskustvo u radu i sa zavisnicima i sa zavisnicama.

Sertifikovana trenerica programa „Imam stav“ u prevenciji bolesti zavisnosti. Članica je Savjeta za prevenciju narkomanije Glavnog grada i članica Upravnog odbora Javne ustanove.

Edukatorka na mnogobrojnim događajima koje su za temu imale prevenciju i tretman bolesti zavisnosti (predavanja u osnovnim i srednjim školama, seminari, konferencije,  okruglli stolovi)

Dijana Milošević

Dijana Milošević rođena je 30.12.1990. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne i specijalističke studije psihologije je završila na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i stekla zvanje diplomirana psihološkinja.

Pored visokoškolskog obrazovanja stekla je i zvanje porodične savjetnice iz sistemsko-porodične terapije, a trenutno je psihoterapeutkinja u edukaciji O.L.I integrativne psihoterapije.

Radno iskustvo je započela još kao studentkinja volontirajući u nevladinim organizacijama koje su se bavile problematikom bolesti zavisnosti, gdje je nakon završetka studija započela i svoj prvi radni odnos. U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je zaposlena od 2015. godine kao članica stručnog tima u Sektoru za tretman zavisnica, na poziciji psihološkinje. Tokom 2020. godine izabrana je za direktoricu Javne ustanove i na toj poziciji je bila do juna 2023. god., nakon čega nastavlja radni angažman na mjestu psihološkinje.

Honorarno je bila angažovana na poslovima psihološkinje u udruženju koje pruža pomoć djeci oboljeloj od kancera, kao i u ulozi predavača na Unverzitetu Donja Gorica, odsjek psihologija. Od 2018 godine je predsjednica Savjeta za prevenciju narkomanije Glavnog grada.

Kooautorka je izlazne studije “Perspektive razvoja tretmana bolesti zavisnosti kod žena u Crnoj Gori“.

Edukatorka na mnogobrojnim događajima koje su za temu imale prevenciju i tretman bolesti zavisnosti, mentalno zdravlje i psihopatologija (predavanja u osnovnim i srednjim školama, seminari, konferencije, tribine, okruglli stolovi).

Adrijana Klisić

Adrijana Klisić rođena je  22.04. 1980. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – smjer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju u Beogradu i stekla zvanje diplomirana specijalna pedagoškinja- defektološkinja, a takođe diplomirala je na Višoj medicinskoj školi Univerziteta u Beogradu.

Pored visokoškolskog obrazovanja stekla je i zvanje savjetnica u psihoterapiji iz modaliteta Transakciona analiza.

Radno iskustvo započela je u Kancelariji za prevenciju narkomanije Glavnog grada, a zatim je osnivanjem Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica nastavila psihoterapijski rad kao članica Stručnog tima. Svoje profesionalno angažovanje je nastavila u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Od 2015. godine ponovo počinje svoj angažman u Javnoj ustanovi, u okviru Sektora za tretman zavisnika.

Autorka je i edukatorka Programa „Škola roditeljstva“.

Edukatorka na mnogobrojnim događajima koje su za temu imale prevenciju i tretman bolesti zavisnosti (predavanja u osnovnim i srednjim školama, seminari, konferencije,  okruglli stolovi).

Aida Kerović

Aida Kerović rođena je 24.03.1988.godine u Podgorici gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne, specijalističke studije je završila na Fakultetu političkih nauka odsjek socijalna politika i socijalni rad.

Pored visokoškolskog obrazovanja ima zvanje i porodične savjetnice iz  sistemsko-porodične terapije i trenutno je na magistarskim studijama Fakulteta političkih nauka.

Radno iskustvo kao pripravnica je stekla u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, nakon čega nastavlja radni angažman u Centru za informacione sisteme pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od 2015. godine je angažovana kao članica stručnog tima u Sektoru za tretman zavisnika  u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, na poziciji socijalne radnice.

Posjeduje sertifikat za odnose sa javnošću.

Edukatorka na mnogobrojnim događajima koje su za temu imale prevenciju i tretman bolesti zavisnosti (predavanja u osnovnim i srednjim školama, seminari, konferencije,  okruglli stolovi).

Nikola Ralević

Nikola Ralević rođen je 01.12.1991. godine u Majdanpeku. Osnovnu i srednju školu je završio u Podgorici. Osnovne studije psihologije završio je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a master studije psihologije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta Novi Sad.

Pored visokoškolskog obrazovanja je psihoterapeut u edukaciji modaliteta Racionalno-emotivno-bihejvioralne terapije.

Radno iskustvo je započeo u Kliničkom centru Crne Gore na odeljenju psihijatrije. Od 2017. godine je angažovan kao član stručnog tima u Sektoru za tretman zavisnika  u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, na poziciji psihologa.

Bio je angažovan kao predavač na Unverzitetu Donja Gorica, odsjek psihologija.

Posjeduje sertifikat  za primjenu šema terapije u radu sa graničnim poremećajima ličnosti.

Edukator na mnogobrojnim događajima koje su za temu imale prevenciju i tretman bolesti zavisnosti (predavanja u osnovnim i srednjim školama, seminari, konferencije,  okruglli stolovi).

Biljana Karadaglić

Biljana Karadaglić rođena je 12.04.1984. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i time stekla zvanje diplomirana defektološkinja- specijalna pedagoškinja.

Pored visokoškolskog obrazovanja ima zvanje i porodične savjetnice iz  sistemsko-porodične terapije.

Pripravnički staž kao specijalna pedagoškinja odradila u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica. A zatim  je bila angažovana kao asistentkinja u nastavi i od 2016. godine ponovo je angažovana kao članica stručnog tima u Sektoru za tretman zavisnika u Javnoj ustanovi na poziciji specijalne pedagoškinje.

Edukatorka na mnogobrojnim događajima koje su za temu imale prevenciju i tretman bolesti zavisnosti (predavanja u osnovnim i srednjim školama, seminari, konferencije,  okruglli stolovi).

Žarko Racković

Žarko Racković rođen je 30.12.1967. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu vojnu školu završio je u Bileći.

Radno iskustvo sticao je obavljajući poslove iz struke, a od 2008. godine radno angažovan je u Javnoj ustanovi za za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica na poziciji referenta za radno-okupacionu terapiju.

Posjeduje sertifikat o završenom osposobljavanju za zanimanje zaštitara lica i imovine.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na brigu o ambijentalnom okruženju Javne ustanove.

Novo Drakulović

Novo Drakulović rođen je 11.04.1977. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Završio je kurs osnovnog policijskog obrazovanja u Danilovgradu.

Radno iskustvo stekao je u sektorima za obezbjeđenje ličnosti i objekata. Od 2008. godine je  radno angažovan u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica na poziciji referenta za radno-okupacionu terapiju.

Posjeduje sertifikat o završenom osposobljavanju za zanimanje zaštitara lica i imovine.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na brigu o enterijeru Javne ustanove i raspodjeli zadataka vezanim za njeno održavanje.

Mirko Ivanović

Mirko Ivanović rođen je 02.06.1978. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Završio je kurs osnovnog policijskog obrazovanja u Danilovgradu.

Radno iskustvo ima na poslovima obezbjeđenja ličnosti i objekata u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od 2008. godine je radno angažovan u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica na poziciji referenta za radno-okupacionu terapiju.

Posjeduje sertifikat o završenom osposobljavanju za zanimanje zaštitara lica i imovine.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na brigu o uzgoju biljaka i vođenju radionice za uzgoj pčela.

Radojica Radonjić

Radojica Radonjić rođen je 20. 04.1984. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Završio je studije Primijenjenog Računarstva na ETF-u u Podgorici,.

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica radi od aprila 2015. godine, prvo u sektoru obezbjeđenja, a zatim od decembra iste godine kao referent za radno-okupacionu terapiju.

Posjeduje sertifikat o završenom osposobljavanju za zanimanje zaštitara lica i imovine.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na praćanje kreativnog rada klijeneta i radnih zadataka u stolarskoj radionici.

Ivana Krsmanović

Ivana Krsmanović rođena je 06.04.1987. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Završila je postdiplomske studije na Fakultetu za poslovni menadzment u Baru, odsjek Menadzment u finansijskom poslovanju.

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica radno angažovana je od 2015. godine u Sektoru za tretman zavisnica na poziciji referentkinje za radno-okupacionu terapiju.

Posjeduje sertifikat o završenom ossposobljavanju za zanimanje zaštitarka lica i imovine.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na realizaciju kozmetičke radionice za koju posjeduje i sertifikat.

Jelena Bošković

Jelena Bošković rođena je 20.06.1988. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. Završila je postdiplomske studije na Fakultetu za poslovni menadzment, odsjek Poslovno civilna bezbjednost.

Radno iskustvo stekla je kao pripravnica u CB Bijelo Polje na odsjeku za maloljetnjičku delikvenciju. U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica radno angažovana je od 2015. godine u Sektoru za tretman zavisnica na poziciji referentkinje za radno-okupacionu terapiju.

Posjeduje sertifikat o završenom osposobljavanju za zanimanje zaštitarka lica i imovine.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na brigu o ambijentalnom okruženju i enterijeru Sektora za tretman zavisnica.

Marina Vujović

Marina Vujović rođena je 06.08.1971. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Završila je Filozofski fakultet na smjeru – nastavnica predškolskog obrazovanja- vaspitačica.

Posjeduje sertifikat o završenom osposobljavanju za zanimanje zaštitarka lica i imovine.

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica radno angažovana je od 2017. godine u Sektoru za tretman zavisnica na poziciji referentkinje za radno-okupacionu terapiju.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na vođenje kreativne radionice.

Ivana Pejović

Ivana Pejović rođena je 04.02.1993. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica radno angažovana je od 2019. godine u Sektoru za tretman zavisnica na poziciji referentkinje za radno-okupacionu terapiju.

Učestvuje u planiranju i realizaciji aktivnosti u okviru radno-okupacione terapije, sa posebnim akcentom na vođenje radionice kulinarstva.