Glavni grad Podgorica

Pravilnik

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o kućnom redu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci ’’Podgorica’’ (u daljem tekstu: Javna ustanova) utvrđuju se pravila ponašanja u međusobnom odnosu između zaposlenih, zaposlenih i korisnika usluga Ustanove (u daljem tekstu: klijenata), organizaciji života, odnosima prema imovini, te se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti klijenata, od prijema do otpusta klijenata, i zaposlenika Javne ustanove, do raskida ugovora o radu.

Član 2.

Ovim Pravilnikom se obezbjeđuje neophodan red i organizacija života u kolektivu, poštovanje ličnosti, održavanje čistoće, mir, ugodan boravak i regulišu se odnosi prema imovini, opremi i objektu Javne ustanove.

Član 3.

Odredbe ovog Pravilnika obavezujuće su za sve zaposlene, klijente, posjetioce i ostala lica, koja, po bilo kojem osnovu, bez obzira na vrijeme, borave u Javnoj ustanovi.

Član 4.

Prilikom prijema u Javnu ustanovu, svaki zapošljeni i klijent, obavezno se upoznaje sa odredbama ovog Pravilnika i dužan je da se pridržava propisanih normi, disciplije i međusobnih odnosa prilikom komuniciranja u Javnoj ustanovi.

Član 5.

Posjetioci i druga lica koja ulaze u objekat Javne ustanove, bez obzira na razloge ulaska, dužni su da se na portirnici obrate nadležnoj osobi. Nadležna osoba je dužna da primi, sasluša, da pruži potrebna uputstva i usmjeri posjetioca, kao i da ljubazno i profesionalno izvrši zadatke u okvirima svoje nadležnosti.

Član 6.

Sva pitanja, problemi i informacije iz okvira djelatnosti Javne ustanove, rješavaju se neposrednim kontaktom sa nadležnom osobom.

Član 7.

Dužnost svakog zaposlenog, klijenta i drugih osoba koje borave u Javnoj ustanovi je da se sa pažnjom odnose prema uređajima, opremi i ostaloj imovini Ustanove.

Član 8.

Primljenom klijentu u Javne ustanove određuje se mjesto u grupi i zadužuje se potrebnom opremom i posteljinom, klijent se takođe upoznaje sa odredbama ovog Pravilnika, načinom rada, ishrane i svim drugim pitanjima u vezi života i rada klijenata u Javnoj ustanovi.

II ORGANIZACIJA ŽIVOTA I RADA U JAVNOJ USTANOVI

Član 9.

Prostorije dnevnog boravka koriste se u vremenu od 07:00 do 23:00 sata, a korišćenje prostorija duže od predviđenog utvrđuje dežurni.

Član 10.

Ustajanje za sve klijente je u 07:00 sati radnim danom, a subotom, nedeljom i praznikom u 08:00 sati. Vrijeme ustajanja se može promijeniti i uskladiti sa ljetnjim i zimskim periodom, po procjeni nadležne osobe, u cilju efikasnije organizacije tretmana i boravka klijenata u Javnoj ustanovi.

Poslije ustajanja klijenti su dužni da uredno pospreme svoje sobe. Svijetlo u spavaonama se gasi u 24:00 sata.

Član 11.

Posteljina klijenta se mijenja svakih sedam dana, a po potrebi i češće. Promjena posteljine vrši se na taj način što svaki klijent predaje zaprljanu posteljinu na određeno mjesto i u određeno vrijeme.

Član 12.

U plakarima klijenti drže svoju ličnu imovinu i garderobu koja treba da bude uredno složena. U plakarima nije dozvoljeno držati hranu. Prilikom prijema se vrši pregled i popis stvari koje je klijent sa sobom donio, te se vraćaju stvari koje nisu dozvoljene, kao što su:

– droge
– alkohol
– ljekovi
– oružje
– mobilni telefon

Član 13.

Lična imovina klijenta je neprikosnovena i svako upotrebljivanje i pozajmljivanje bez odobrenja vlasnika nije dozvoljeno.

Član 14.

Klijentima su tokom tretmana dozvoljene posjete osoba koje se nalaze na listi posjetilaca (u daljem tekstu osoba od povjerenja). Osobe koje nijesu na listi posjetilca, mogu posjetiti klijenta samo uz pratnju Ukoliko osoba nije na listi posjetilaca, potrebno je da posjetu odobri nadležna osoba Javne ustanove.

Posjete su dozvoljene vikendom (subotom i nedjeljom) u vremenu od 12:00 do 18:00 časova u zimskom periodu, a u ljetnjem periodu od 14:00 do 20:00 časova.

Izuzetno, klijenti mogu imati posjete i ostalim danima u nedjelji, uz odobrenje nadležne osobe.

Po ulazu na teren Javne ustanove, posjetioci treba da se jave nadležnoj osobi koja će potvrditi da li se osoba nalazi na listi osoba od povjerenja.

Osobe od povjerenja koje dolaze klijentima u posjetu, boraviće na mjestima i u prostorijama koje su za to predviđene.

Član 15.

Svi paketi ili druge stvari doneseni prilikom posjete ili upućeni klijentu će biti detaljno pregledani od strane ovlašćenog službenika Javne ustanove.

Član 16.

Pušenje je dozvoljeno na za to predviđenim mjestima.

Član 17.

Klijenti Javne ustanove mogu upražnjavati vjerske obrede, a dužni su poštovati obavezu neometanja drugih klijenata u obavljanju vjerskih obreda.

Član 18.

Posjeta kući klijentima (u daljem tekstu – vikend izlasci) se, načelno, odobravaju nakon šest mjeseci boravka u Javnoj ustanovi i traju najduže 48 sati.
Dinamiku vikend izlazaka određuje nadležna osoba.

Izuzetno, klijentima se mogu odobriti izlasci iz Javne ustanove i prije isteka šest mjeseci boravka u Javnoj ustanovi, ali samo iz posebnih razloga i uz odobrenje nadležnih u Javnoj ustanovi.

Dužina boravka i broj vikend izlazaka klijentu se mogu smanjiti od strane nadležnih u Javnoj ustanovi, ako se klijent ne pridržava pravila kućnog reda, ili ako ne učestvuje aktivno u programskim aktivnostima.

Član 18a

Klijentima kojima je odobreno vikend odsustvo, pri izlasku iz Javne ustanove vrši se pregled ličnih stvari.

Prilikom povratka klijenta sa odobrenog vikend izlaska, vrši se testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, kao i detaljan pregled klijenta i njegovih stvari.

Po procjeni nadležnih u Javnoj ustanovi, periodično i po potrebi može se vršiti detaljan pregled prostorija, spavaćih soba u kojima klijenti borave, zajedničkih prostorija, kao i pregled lica i stvari.

III OSNOVNA PRAVILA PONAŠANJA I OBAVEZE KLIJENATA U JAVNOJ USTANOVI

Član 19.

U Javnoj ustanovi nije dozvoljeno sljedeće:

– unošenje i konzumiranje alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci
– agresivno ponašanje prema sebi, drugim klijentima i osoblju, kao i ponašanje kojim se negativno utiče na druge osobe iz okoline
– otuđivanje i pozajmljivanje tuđe imovine bez odobrenja vlasnika
– seksualni odnosi
– samovoljno udaljavanje iz Javne ustanove bez dozvole nadležnih

Tokom boravka u Javnoj ustanovi klijent se obavezuje na sljedeće:

– aktivno uključivanje u sve aktivnosti koje su predviđene programom
– pregled tjelesnih tečnosti za laboratorijske pretrage, pri čemu kljent ima pravo da sazna od osoblja sve rezultate pretraga
– razgovaranje o postojećem stanju u Javnoj ustanovi radi uspostavljanja što uspješnije terapijske atmosfere
– održavanje lične higijene i čistoće u Javnoj ustanovi
– obavljanje svih poslova i zadataka koje odredi odgovorno lice Javne ustanove, a koji su u skladu sa programom rada Javne ustanove.

Navedena pravila su eliminatorska i u slučaju njihovog kršenja, slijedi otpust iz Javne ustanove.

IV PRAVA KLIJENATA JAVNE USTANOVE

Član 20.

– Podsticajno okruženje bez psihoaktivnih supstanci
– Prihvatiljiv pristup tretmanu, adekvatne i humane usluge bez obzira na religiju, nacionalnost, starosnu dob, bračni status, seksualnu orijentaciju itd.
– Posjeta lica od povjerenja koja su naznačena u Terapijskom Ugovoru je dozvoljena, osim ako nije kontraindikovana sa zdravljem i sigurnošću klijenta
– Dostupne informacije o svim pravilima i predviđenim programima u toku tretmana
– Povjerljivost podataka i privatnost
– Slobodno napuštanje programa na vlastitu odgovornost, a o mogućnostima povratka razmatra nadležni organ
– Prava na iskazivanje ličnog vjerovanja, vrijednosti i tradicije, ali ta vjerovanja i aktivnosti ne smiju štetiti drugima ili ometati planirani tok aktivnosti
– Zaštitu od prijetnje ili izvršenja fizičke kazne, te zaštitu od fizičkog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja
– Adekvatan smještaj, zdravu i redovnu ishranu, fizičke vježbe, radno-okupacione aktivnosti, individualni i grupni rad, kao i odgovarajuću ličnu higijenu.

V DISCIPLINSKE MJERE

Član 21.

U slučaju da klijent prekrši pravila i propise predviđene ovim Pravilnikom izriču mu se sljedeće disciplinske mjere:

– usmena opomena bez prisustva ostalih klijenata
– ukor – javna opomena pred ostalim klijentima
– pismena opomena pred isključenje
– isključenje

– Direktno isključenje će se izreći zbog:

a) unošenja i/ili konzumiranja psihoaktivnih supstanci i/ili alkohola
b) krađe
c) seksa
d) agresivnog ponašanja
e) samovoljnog udaljivanja

Član 21a

Ostale disciplinske mjere za lakše povrede kućnog reda, koje nijesu obuhvaćene članom 19 Pravilnika, izriče Direktor Javne ustanove na osnovu Odluke o sankcionim mjerama.

Član 22.

Ukoliko su izrečene mjere djelovale pozitivno na klijenta, nadležna osoba će pohvaliti klijenta, samog ili pred grupom, zavisno od ranije izrečene disciplinske mjere.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Svaki zaposleni i klijent Javne ustanove dužan je da poštuje i sprovodi odredbe ovog Pravilnika, jer na taj način omogućava noramaln život i rad sebi i cijelom kolektivu.

Član 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Član 25.

Pravilnik o kućnom redu će biti izložen na vidnom mjestu, dostupan klijentima, posjetiocima i zaposlenima u Javne ustanove.