Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Uslovi boravka

Prilikom prijema, za svakog klijenta ponaosob, zasijeda Komisija koju sačinjavaju predstavnici Javne ustanove i predstavnik Centra za socijalni rad, a čiji je zadatak da donesu odluku da li klijent ispunjava sve neophodne uslove za prijem.

Osnovni uslovi neophodni za boravak u Ustanovi:

  1. Motivacija klijenta na zadovoljavajućem nivou;
  2. Negativan test na psihoaktivne supstance;

Osim toga, Komisiji za prijem je potrebno dostaviti:

  1. Ličnu kartu ili pasoš;
  2. Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj;
  3. Nalaz na Hepatitic B i C;
  4. Ovjerenu zdravstvenu knjižicu;
  5. Otpusne liste iz bolnica u kojima se klijent liječio.  

 Takođe, potrebno je i prisustvo osobe od povjerenja koja će biti osoba kontakta sa stručnim timom Ustanove.

U Ustanovi postoji kućni red i jasno definisana pravila i uloge, što je izuzetno važan dio rehabilitacije i resocijalizacije klijenata.

Poštovanje kućnog reda je jedan od uslova boravka u Ustanovi.